Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/75/15 Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6j ust 3b i ust 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399) oraz art. 18 ust. 1 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515) Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1.

- Na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości:

1) 48 zł - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) 192 zł - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

- Termin uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 określa odrębna uchwała.

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w pkt. 1 i 2 uiszczana będzie w kasie Urzędu Gminy Gilowice w godzinach jego pracy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gilowice.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Jędrysek


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014r. gmina została zobowiązana do wyliczenia rocznej stawki ryczałtu dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. Ryczałtowa stawka opłaty ustalana jest jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, położonych na terenie gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności. W "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gilowice" (§ 7 ust. 7 pkt 6) ustalono, iż na terenie nieruchomości służących do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych (domki letniskowe itp.) średnia tygodniowa ilość wytwarzanych odpadów komunalnych dla tych nieruchomości wynosi 30 litrów na nieruchomość. Stawki opłaty ryczałtowej wyliczono zatem następująco : w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny:średnia ilość tygodniowa na nieruchomość - 30 l x 4 tygodnie = 120 l/m-c 120 l /m-c x stawka opłaty1 4 zł = 4 zł miesięcznie x 12 m-cy w roku = 48 zł , w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny:średnia ilość tygodniowa na nieruchomość - 30 l x 4 tygodnie = 120 l/m-c 120 l /m-c x stawka opłaty1 16 zł = 16 zł miesięcznie x 12 m-cy w roku = 192 zł Przy obliczaniu stawki ryczałtowej określonej w niniejszej Uchwale oraz przy ustalaniu średniej tygodniowej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych dla nieruchomości letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uwzględniono ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli tych nieruchomości w roku 2014-2015. 1 Stawki określone w Uchwale Rady Gminy Gilowice w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe