Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/76/15 Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2015.1515) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399) Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, ze zm.).

2. Właścicielom nieruchomości, o których mowa w ust. 1 przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 zł na miesiąc na mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

3. Wniosek o zwolnienie w części z opłaty składany jest do Wójta Gminy Gilowice wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

4. O wszelkich zmianach warunków mających wpływ na zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uprawniony do jej otrzymania obowiązany jest powiadomić Wójta Gminy Gilowice w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany.

5. W przypadku osiągnięcia dochodu wyższego niż dochód uprawniający do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej prawo do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpiły zmiany.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Jędrysek


Załącznik do Uchwały Nr XIII / 76 /15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe