Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Istebna

z dnia 30 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/80/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 14 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz zwolnień od tego podatku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art.5 ust.1 pkt 1 lit. d i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz 849 ze zm.)

Rada Gminy Istebna
uchwala co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XI/80/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 14 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz zwolnień od tego podatku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1. ust. 3 dodaje się lit d w brzmieniu:

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni;";

2) § 5. otrzymuje brzmienie:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Artur Szmek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe