Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Gminy Istebna

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 849 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1381 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 465 ze zm.)

Rada Gminy Istebna
uchwala co następuje;

§ 1. Określa się wzory formularzy:

1) Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stanowiący załącznik nr 1

2) Deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2

3) Deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 3

4) Deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 4

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/372/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz Uchwała Nr XLI/386/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/372/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Artur Szmek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Deklaracja na podatek rolny


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek leśny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe