Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Gminy Istebna

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)

Rada Gminy Istebna
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej w tonach:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Samochody ciężarowe

Wyprodukowane po roku 2000

Wyprodukowane w roku 2000 i

wcześniej

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

324,00zł

555,00zł

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

843,00zł

1217,00 zł

powyżej 9 t i poniżej 12 t

1108,00 zł

1265,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

15

1361,00 zł

1530,00 zł

15

1891,00 zł

2010,00 zł

3 osie

12

19

1818,00 zł

2143,00 zł

19

23

2010,00 zł

2410,00 zł

23

2275,00 zł

2661,00 zł

4 osie i więcej

12

29

1891,00 zł

2410,00 zł

29

2410,00 zł

3087,00 zł

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Ciągniki siodłowe lub balastowe

Wyprodukowane po roku 2000

Wyprodukowane w roku 2000 i wcześniej

od 3,5 t do 7 t włącznie

1108,00 zł

1361,00 zł

powyżej 7 t i poniżej 12 t

1361,00 zł

1615,00 zł


4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

25

1891,00 zł

2143,00 zł

25

31

2084,00 zł

2348,00 zł

31

do 36 wł.

2275,00 zł

2387,00 zł

pow. 36

2275,00 zł

2387,00 zł

3 osie i więcej

12

do 36 wł.

2084,00 zł

2300,00 zł

pow. 36

40

2084,00zł

2300,00 zł

40

2084,00 zł

3087,00 zł

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego - 406,00 zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita

w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

1 oś

12

18

518,00 zł

589,00 zł

18

do 36 wł.

650,00 zł

782,00 zł

pow. 36

650,00 zł

782,00 zł

2 osie

12

28

711,00 zł

711,00 zł

28

33

975,00 zł

1167,00 zł

33

do 36 wł.

1167,00 zł

1759,00 zł

pow. 36

1566,00 zł

2275,00 zł

3 osie i więcej

12

do 36 wł.

1301,00 zł

1734,00 zł

pow. 36

1301,00 zł

1734,00 zł

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Mniej niż 22 miejsc

Równej lub większej niż 22 miejsc

Stawka w

a) wyprodukowane w roku 2000 i wcześniej

1640,00 zł

2108,00 zł

b) wyprodukowane po roku 2000

1240,00 zł

1759,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy służące do ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Artur Szmek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe