Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 142/XVII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 8 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz .849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 465)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji na:

1) podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) podatek rolny stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) podatek leśny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 137/XIII/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr 129/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku


Danuta Gosławska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 142/XVII/2015
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 142/XVII/2015
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 142/XVII/2015
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 142/XVII/2015
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe