Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/100/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia obwodu dla Przedszkola Nr 2 w Koniecpolu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) art. 14 a ust 1 o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm).

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 stycznia 2016r ustala się obwód dla Przedszkola Nr 2 w Koniecpolu stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Pan Marek Ćwiek


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/100/15
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe