Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/103/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Koniecpol

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala, co następuje:

§ 1.

W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Koniecpol na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

§ 2.

1. Inicjatywę przeprowadzenia konsultacji mają:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol,

2) radni Rady Miejskiej w Koniecpolu w liczbie co najmniej pięciu,

3) sołtysi z gminy Koniecpol w liczbie co najmniej pięciu,

4) mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 100 osób posiadających czynne prawo wyborcze.

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

1) wszyscy mieszkańcy gminy, jeżeli sprawa dotyczy całej gminy,

2) określona grupa mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej właśnie grupy,

3) przedstawiciele wnioskodawców,

4) inne zainteresowane podmioty.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) zasięg terytorialny konsultacji,

3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji,

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 3 powinien zawierać również:

1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Gminy w Koniecpolu w sprawie konsultacji wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, adres, numer PESEL),

2) listę osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i podpisy (co najmniej 100 osób).

5. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej.

O negatywnym sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje wnioskodawców na piśmie, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia wniosku.

6. W przypadku odrzucenia wniosku przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol wnioskodawcom przysługuje wniesienie skargi do Rady Miejskiej w Koniecpolu.

7. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 3.

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol uruchamia konsultacje w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) cel konsultacji,

2) przedmiot konsultacji,

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4) zasięg terytorialny konsultacji,

5) formę przeprowadzenia konsultacji,

6) grupę docelową,

7) sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji,

8) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji,

9) sposób poinformowania o wynikach konsultacji,

10) odpowiedzialnego za proces konsultacji.

§ 4.

1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego, a w szczególności:

1) za pośrednictwem miejskiej platformy internetowej poświęconej konsultacjom,

2) w ramach spotkań z mieszkańcami odbywających się w sołectwach,

3) poprzez powołanie zespołów roboczych składających się z przedstawicieli mieszkańców i przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

4) poprzez badania ankietowe

5) poprzez sondaże internetowe,

6) w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

§ 5.

1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji Urząd Gminy w Koniecpolu prowadzi stronę internetową poświęconą tematowi konsultacji: http://koniecpol.pl.

2. Na stronie, o której mowa w ust. 1 zamieszczane będą w szczególności:

1) informacje dotyczące wszystkich złożonych wniosków o przeprowadzenie konsultacji,

2) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji,

3) zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol dotyczące wszczęcia konsultacji,

4) wyjaśnienia przedmiotu i celu konsultacji,

5) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,

6) dokumenty związane z prowadzonymi konsultacjami, w tym: opracowania, projekty, wizualizacje i inne materiały odnoszące się do tematu konsultacji, a w szczególności: raporty z przeprowadzonych konsultacji.

§ 6.

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol przedstawia mieszkańcom gminy wyniki konsultacji najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem:

1) zamieszczenia informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniecpolu,

2)zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz z uzasadnieniem stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol odnośnie danej opinii.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol wyniki konsultacji przedstawia Radzie Miejskiej na pierwszej sesji od zakończenia konsultacji.

§ 7.

1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

2. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów gminy Koniecpol, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Pan Marek Ćwiek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe