Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/110/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 1515 /, art.15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U. z 2014 r poz .849 ze zm./ oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz .613 ze zm./ zarządza się co następuje:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Koniecpolu

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.

Na terenie Gminy Koniecpol wprowadza się opłatę targową.

§ 3.

Ustala się wysokość dziennej opłaty targowej wg następujących stawek:

1) Przy sprzedaży z wozu konnego, wózka, przyczepy 5,00 zł

2) Przy sprzedaży ze stanowiska płodów rolnych ( warzywa, owoce) 10,00 zł

3) Przy sprzedaży ze stanowiska innych niż wymienione w pkt. 2 14,00 zł

4) Przy sprzedaży z samochodów ciężarowych o ładowności 5 ton i powyżej 26,00 zł

5) Przy sprzedaży mięsa i przetworów 26,00 zł

6) Przy sprzedaży mebli bez względu na rodzaj pojazdu 26,00 zł

7) Przy sprzedaży w pozostałych rodzajach ( sprzedaż z wolnej ręki ) 3,00 zł

§ 4.

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6.

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa i wyznacza się na inkasenta Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 7.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % (brutto) od zainkasowanych kwot.

§ 8.

Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją w ciągu 2 dni od jej pobrania na rachunek Gminy Koniecpol.

§ 9.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 11 grudnia 2014 r. sprawie opłaty targowej.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Pan Marek Ćwiek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe