Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 97/XVI/2015 Rady Gminy Konopiska

z dnia 1 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz ustalenia wzoru informacji podatkowej na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014, poz. 849 z późn. zm.). Rada Gminy Konopiska uchwala:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek leśny oraz informacji podatkowej na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujący na terenie Gminy Konopiska jak niżej:

1) wzór ,,Deklaracja na podatek od nieruchomości'' stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór ,,Deklaracji na podatek rolny'' stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) wzór ,,Deklaracji na podatek leśny'' stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) wzór ,,Informacji podatkowej na podatek od nieruchomości, rolny i leśny" załącznik nr 4 niniejszej uchwały

§ 2. Tracą moc uchwały:

1) Nr 99/XV/2011 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzoru informacji podatkowej w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 314 poz. 5423).

2) Nr 15/IV/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r, poz. 6571)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Konopiskach


Edward Bałdyga


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 97/XVI/2015
Rady Gminy Konopiska
z dnia 1 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 97/XVI/2015
Rady Gminy Konopiska
z dnia 1 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 97/XVI/2015
Rady Gminy Konopiska
z dnia 1 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 97/XVI/2015
Rady Gminy Konopiska
z dnia 1 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe