Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/85/15 Rady Gminy Kozy

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)

Rada Gminy Kozy

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (I-NRL), stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/136/12 Rady Gminy Kozy z dnia 03.08.2012 r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3552 z dnia 27. 08. 2012 r.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/85/15
Rady Gminy Kozy
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/85/15
Rady Gminy Kozy
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/85/15
Rady Gminy Kozy
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/85/15
Rady Gminy Kozy
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe