Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/72/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 1 grudnia 2015r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.)

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala :

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krzanowice w wysokości:

1. Za 1m2 powierzchni użytkowej od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych: 0,73 zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 21,30 zł,

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie poboru, uzdatniania i dostawy wody wraz z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na potrzeby ludności: 21,30 zł,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,68 zł,

5) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,65 zł,

6) pozostałych: 6,59 zł,

7) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 5,04 zł,

8) pomieszczenia wykorzystane na garaż: 7,44 zł.

2. Od budowli:

1) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2) Od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie poboru, uzdatniania i dostawy wody wraz z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na potrzeby ludności - 0,6% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Od powierzchni gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni: 0,87 zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, w zakresie poboru, uzdatniania i dostawy wody wraz z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na potrzeby ludności od 1m2 powierzchni: 0,87 zł,

3) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni: 4,27 zł,

4) pozostałych od 1m2 powierzchni: 0,45 zł,

5) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni: 3,00 zł,

6) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni: 0,42 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, jeżeli zwolnienie nie wynika z przepisów ustawowych: budynki, budowle, grunty wykorzystane na potrzeby: kultury fizycznej, sportu, oświaty i wychowania , kultury, opieki społecznej, działalności na rzecz propagowania kultury i dziedzictwa narodowego innych narodowości niż polska, aktywizacji osób chorych i niepełnosprawnych, ochrony przeciwpożarowej - przy czym w każdym z wymienionych przypadków o ile budynki, budowle i grunty nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 4. Zobowiązać Burmistrza do ogłoszenia treści uchwały przez rozplakatowanie w sposób przyjęty na terenie gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Długosz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe