Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 1 grudnia 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1515 z zm.),w związku z art. 6r ust. 3, 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.),oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 26 lutego 2013 r. NR XXI.166.2013 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala :

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krzanowice i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości odbierana jest każda ilość odpadów zmieszanych.

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości odbierana jest każda ilość selektywnie zbieranych odpadów poniższych frakcji:

1) Papier i tektura,

2) Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,

3) Szkło,

4) Meble i inne odpady wielkogabarytowe,

5) Przeterminowane leki i chemikalia,

6) Zużyte baterie i akumulatory,

7) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

8) Zużyte opony ,

9) Odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

10) Żużel i popiół w okresie od listopada do kwietnia.

3. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości odbierana jest ograniczona ilość selektywnie zbieranych odpadów budowlanych, pochodzących z remontów oraz innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu administracji budowlano-architektonicznej, w ilości nie przekraczającej 0,5m3 w ciągu roku kalendarzowego; w przypadku nieruchomości wielorodzinnej limit odnosi się do każdego lokalu; odpady te należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

4. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów został określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzanowie.

§ 3. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych :

1) Zmieszane odpady komunalne raz na dwa tygodnie, natomiast z części miejskiej Gminy Krzanowice z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października raz w tygodniu.

2) Odpady ulegające biodegradacji raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października , natomiast z części miejskiej Gminy Krzanowice z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października raz w tygodniu,

3) Selektywnie zbierane odpady gromadzone w odpowiednich workach koloru niebieskiego, żółtego oraz zielonego raz w miesiącu,

4) Meble, odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony dwa razy do roku,

5) Popiół i żużel gromadzone w brązowym pojemniku raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do kwietnia,

6) Przeterminowane leki z gospodarstw domowych w ramach opłaty odbierane są przez aptekę mieszczącą się na terenie Gminy Krzanowice,

7) Zużyte baterie mogą być przekazywane do punktów ich zbierania znajdujących się w placówkach oświatowych, placówkach handlowych, Urzędzie Miejskim w Krzanowicach,

2. Harmonogram odbioru zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych jest opracowany i dostarczony mieszkańcom przez przedsiębiorcę w formie ulotki co roku przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej http://www.krzanowice.pl oraz dostępny w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach .

§ 4. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczy usługi przez cały rok.

2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy mogą w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddawać odpady komunalne selektywnie zbierane określone w § 2 i § 3, z uwzględnieniem przewidzianych tam limitów.

3. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informacje o adresie oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://www.krzanowice.pl.

§ 5. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbiera wyłącznie te odpady, które są gromadzone w odpowiednich pojemnikach bądź workach.

2. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady.

§ 6. 1. Gmina Krzanowice w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapewnia również właścicielom nieruchomości, za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w oparciu o zawartą umowę miedzy Gminą Krzanowice a przedsiębiorcą:

1) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

2) worki w ilości każdorazowo równej oddanym przez właściciela workom wypełnionym odpadami zbieranymi selektywnie; w przypadku rozerwania worka bądź też wypełnienia posiadanych worków odpadami zebranymi selektywnie właściciel może zgłosić zapotrzebowanie na dodatkowe worki u przedsiębiorcy lub w Gminie Krzanowice,

3) indywidualne identyfikatory służące oznakowaniu pojemników i worków, umożliwiające identyfikację nieruchomości, na której powstają i są zbierane odpady komunalne;

§ 7. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub niewłaściwego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy ten fakt zgłaszać do Wydziału Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach :

1) pisemnie,

2) telefonicznie 32/4108202

3) elektronicznie na adres mailto:gospodarkaodpadami@krzanowice.pl

2. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych zgłaszającego właściciela nieruchomości, a w przypadku nieruchomości wielorodzinnych także numer lokalu.

§ 8. Odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXV/256/2014 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 7 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Długosz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe