Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/75/15 Rady Gminy Lipowa

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/63/15 z dnia 30 września 2015r. dotyczącej rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), w związku z art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIV/63/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2015 w sprawie rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno - wypoczynkowe § 1 ust.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Średnią roczną ilość odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust.1 pkt 1 ustala się na 16 pojemników o pojemności 110 l i 16 pojemników o pojemności 60 l oraz w ust.1 pkt 2 na 24 pojemniki o pojemności 110 l.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Binda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe