Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/79/15 Rady Gminy Lipowa

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.poz. 849 z późn. zm./

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza na obszarze Gminy Lipowa opłatę targową.

§ 2.

Wysokość opłaty targowej wynosi dziennie:

1) przy sprzedaży z ręki i kosza- 33,00 zł

2) ze stoiska i samochodu- 44,00 zł

§ 3.

Wpłaty opłaty można dokonać w kasie urzędu lub bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Gminy w Lipowej.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XL /222/ 13 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Binda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe