Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/80/15 Rady Gminy Lipowa

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 1515/, art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm./, art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm./ oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm./

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustalić wzór informacji o nieruchomościach ( IN-1 ), o treści jak w załączniku Nr 1.

2. Ustalić wzór deklaracji na podatek od nieruchomości ( DN-1 ), o treści jak w załączniku Nr 2.

§ 2.

3. Ustalić wzór informacji w sprawie podatku rolnego ( IR-1 ), o treści jak w załączniku Nr 3.

4. Ustalić wzór deklaracji na podatek rolny ( DR-1 ), o treści jak w załączniku Nr 4.

§ 3.

5. Ustalić wzór informacji w sprawie podatku leśnego ( IL-1 ), o treści jak w załączniku Nr 5.

6. Ustalić wzór deklaracji na podatek leśny ( DL-1 ), o treści jak w załączniku Nr 6.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XVII / 88 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny,

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Binda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/80/15
Rady Gminy Lipowa
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/80/15
Rady Gminy Lipowa
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/80/15
Rady Gminy Lipowa
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/80/15
Rady Gminy Lipowa
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/80/15
Rady Gminy Lipowa
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/80/15
Rady Gminy Lipowa
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe