Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 121/XIII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr 113/XII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23.11.2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz.735) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmiany § 1 pkt. 2 ppkt b) uchwały, który otrzymuje brzmienie:

równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

36

1 444,00

1 895,00

36 i więcej

1 745,00

1 895,00

Trzy osie i więcej

12

36

1 834,00

1 854,00

36 i więcej

1 899,00

2 493,00

".

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r. i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe