Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 122/XIII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr 111/XII/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienić § 5 Uchwały nr 111/XII/2015 z dnia 23.11.2015 r. Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który otrzymuje brzmienie:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.".

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe