Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/90/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6 n w związku z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z poźn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracja o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka pisemnie lub w formie elektronicznej w terminie:

1) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 14 dni od dnia zmiany będących podstawą ustalenia nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik do Uchwały Nr IX/90/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe