Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/157/15 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok oraz zwolnień od tego podatku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., Poz. 1515) i art. 10 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)

Rada Gminy Bobrowniki uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwalania się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLV/576/14 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. oraz zwolnień od tego podatku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Binko


Załącznik do Uchwały Nr XII/157/15
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe