Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/87/2015 Rady Gminy Czernichów

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/393/2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz.1515 ze zm.), art. 15 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj.Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się Uchwałę Nr XLI/393/2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Czernichów oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe