Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/88/2015 Rady Gminy Czernichów

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały nr IX/72/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 849; z późn. zm. ) Rada Gminy Czernichów

u c h w a l a , co następuje :

§ 1.

W uchwale IX/72/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2015 r. ulega zmianie § 4 pkt. 1 który otrzymuje brzmienie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe