Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/89/2015 Rady Gminy Czernichów

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/71/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czernichów oraz zwolnień w tym podatku na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku , poz. 1515, z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) , i w związku z art. 37, 38 i 54 ustawy z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji ( Dz.U. z 2015 r poz. 1777) oraz uchwały Nr IX/71/2015 Rady gminy Czernichów z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czernichów oraz zwolnień w tym podatku na 2016 rok, Rada Gminy Czernichów

u c h w a l a , co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr IX/71/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czernichów oraz zwolnień w tym podatku na 2016 rok zmienia się § 2 uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie :

§ 2.

Oprócz zwolnień ustawowych zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź prowadzeniu działalności kulturalnej lub sportowej z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Grunty, budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na realizację zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Grunty, budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Grunty, budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu usług związanych z siecią rozdzielczą wody oraz odprowadzeniem ścieków komunalnych.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie .

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe