Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 209.XVIII.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż miasto Częstochowa lub osoby fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1. 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie miasta Częstochowy przez osoby prawne inne niż miasto Częstochowa lub osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

2) mieście Częstochowa - należy przez to rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego jaką jest gmina Częstochowa o statusie miasta na prawach powiatu.

§ 2. 1. Przedszkola publiczne otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Częstochowę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Częstochowę, publiczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia niepełnosprawnego dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Częstochowę.

3. Oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Częstochowę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli kwota dotacji, o której mowa w ust. 3 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Częstochowę, oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych otrzymują na każdego ucznia niepełnosprawnego dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Częstochowę.

5. Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy.

6. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto Częstochowę, pomniejszonym o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa przewidzianej do wykorzystania na jednego ucznia, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Jeżeli kwota dotacji, której mowa w ust. 6 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy, szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy.

§ 3. 1. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe oraz niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, a także niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy.

2. Niepubliczne przedszkola spełniające warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Częstochowę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Niepubliczne przedszkola niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta Częstochowy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez miasto Częstochowę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego spełniające warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Częstochowę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto Częstochowę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Jeżeli kwota dotacji, o których mowa odpowiednio w ust. 2-5 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Częstochowę, niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego wymienione w ust. 2-5 otrzymują odpowiednio na każdego ucznia niepełnosprawnego dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Częstochowę.

7. Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie miasta Częstochowy wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Częstochowę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Jeżeli kwota dotacji, o której mowa w ust. 7 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Częstochowę, oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych otrzymują na każdego ucznia niepełnosprawnego dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Częstochowę.

9. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Częstochowę.

10. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej niewymienione w ust. 9 otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości 50% ustalonych w budżecie miasta Częstochowy wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia z zastrzeżeniem ust. 11.

11. W przypadku braku na terenie miasta Częstochowy szkoły publicznej danego typu i rodzaju, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej niewymienione w ust. 9 otrzymują dotację w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

12. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty oraz niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka placówki danego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy.

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do uchwały, złożony w Urzędzie Miasta Częstochowy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 3 ust. 2 i 4 w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert oraz publicznych szkół i placówek, za wyjątkiem wniosku o udzielenie dotacji na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

3. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić zmiany w danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od ich wystąpienia.

4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 nie spełnia wymagań formalnych lub zawiera błędne dane Prezydent Miasta Częstochowy ma prawo wezwać składającego wniosek do usunięcia braków lub korekty wniosku w terminie określonym w wezwaniu.

§ 5. 1. Dotacje naliczane są na podstawie liczby uczniów wykazanej w informacjach miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów według stanu na 5 dzień miesiąca, składanych w Urzędzie Miasta Częstochowy przez osoby prawne lub fizyczne prowadzące przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z tym że informacja miesięczna za grudzień składana jest w terminie do 8 grudnia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dotacje, o których mowa w § 3 ust. 10 naliczane są w danym miesiącu z uwzględnieniem informacji o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim, tj. zostają pomniejszone o kwotę dotacji wypłaconej w poprzednim miesiącu na uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu lub powiększone o kwotę dotacji na uczniów, którzy w poprzednim miesiącu uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a na których nie została wypłacona dotacja.

3. Informacje miesięczne, o których mowa w ust. 1 sporządzane są na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do uchwały, za wyjątkiem informacji miesięcznych o liczbie uczniów w szkołach, o których mowa w § 3 ust. 10, które sporządzane są na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

4. Dane zawarte w informacjach, o których mowa w ust. 1 osoba prawna lub fizyczna prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę rejestruje w terminie określonym w ust. 1 w systemie elektronicznym służącym do naliczania dotacji, wskazanym przez Urząd Miasta Częstochowy.

§ 6. 1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę składa w Urzędzie Miasta Częstochowy rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w danym roku w terminie do 15 stycznia następnego roku sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku zaprzestania działalności przez przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w danym roku należy złożyć w terminie 15 dni od dnia przekazania z budżetu miasta Częstochowy ostatniej transzy dotacji.

3. W przypadku prowadzenia przez jedną osobę prawną lub fizyczną kilku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek dotowanych z budżetu miasta Częstochowy dla każdego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki należy sporządzić osobne rozliczenie.

4. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, osoba prawna lub fizyczna prowadzącą przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę rejestruje w terminie określonym w ust. 1 systemie elektronicznym służącym do rozliczania wykorzystania dotacji, wskazanym przez Urząd Miasta Częstochowy.

5. Jeżeli rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 nie spełnia wymagań formalnych, zawiera błędne dane lub błędy rachunkowe Prezydent Miasta Częstochowy ma prawo wezwać składającego rozliczenie do usunięcia braków lub korekty rozliczenia w terminie określonym w wezwaniu.

6. Wynikający z rozliczenia zwrot do budżetu miasta Częstochowy dotacji w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego albo pobranych w nadmiernej wysokości odbywa się w trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 7. 1. Prezydent Miasta Częstochowy może przeprowadzać kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu miasta Częstochowy przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom lub placówkom, zwanymi dalej podmiotami kontrolowanymi.

2. Kontrola obejmuje:

1) weryfikację zgodności ze stanem faktycznym danych wykazanych w informacjach miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów, o których mowa w § 5 ust. 1 - na podstawie prowadzonej przez kontrolowane podmioty dokumentacji organizacyjnej, dokumentacji przebiegu nauczania oraz list obecności, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,

2) weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie prowadzonej przez kontrolowane podmioty dokumentacji finansowej.

§ 8. 1. Kontrole, o których mowa § 7 przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Częstochowy pracownicy Urzędu Miasta Częstochowy, zwani dalej kontrolującymi.

2. Kontrolujący powiadamiają osobę prawną lub fizyczną prowadzącą podmiot kontrolowany o terminie, miejscu i zakresie planowanej kontroli nie później niż 1 dzień przed terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w podmiocie kontrolowanym oraz w obecności pracowników kontrolowanego podmiotu z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli podmiot kontrolowany, o którym mowa w § 7 ust. 1 zakończył działalność, czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy.

5. W przypadku gdy dokumentacja o której mowa w § 7 ust. 2 związana z przedmiotem kontroli znajduje się poza siedzibą podmiotu kontrolowanego osoba prawna lub fizyczna prowadząca kontrolowany podmiot zobowiązana jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumentację w siedzibie podmiotu kontrolowanego, a w przypadku gdy podmiot kontrolowany zakończył działalność w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy, w terminie uzgodnionym z kontrolującym, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów.

6. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca kontrolowany podmiot lub osoba przez nią upoważniona zapewnia kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności:

1) udostępnia pomieszczenia do przeprowadzenia kontroli,

2) udostępnia kontrolującym dokumentację, o której mowa w § 7 ust. 2 związaną z przedmiotem kontroli oraz umożliwia dokonywanie z niej niezbędnych kserokopii lub wyciągów i poświadcza je za zgodność z oryginałem, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

3) udziela informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolujących.

7. Kontrolujący mają prawo do:

1) wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 2 związanej z przedmiotem kontroli oraz dokonywania z niej odpisów i kserokopii, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

2) gromadzenia ustnych i pisemnych wyjaśnień.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej kontrolowany podmiot, który podpisują kontrolujący i osoba uprawniona do reprezentowania osoby prawnej prowadzącej kontrolowany podmiot lub osoba fizyczna prowadząca kontrolowany podmiot.

2. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca kontrolowany podmiot może odmówić podpisania protokołu kontroli składając w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

3. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dalszego postępowania pokontrolnego, w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

4. Osobie prawnej lub fizycznej prowadzącej kontrolowany podmiot przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia składa się Prezydentowi Miasta Częstochowy na piśmie w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.

5. Prezydent Miasta Częstochowy w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, nie wcześniej niż po upływnie terminu, o którym mowa w ust. 4, przekazuje osobie prowadzącej podmiot kontrolowany wystąpienie pokontrolne, zawierające w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.

6. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca kontrolowany podmiot zobowiązana jest w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym do poinformowania Prezydenta Miasta Częstochowy o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i wysokości udzielania, rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego a także innych form wychowania przedszkolnego i zmieniające ją Uchwała Nr 603/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r., Uchwała Nr 801/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 listopada 2010 r., Uchwała Nr 551/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. i Uchwała Nr 143.XIV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2015 r.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 209.XVIII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 209.XVIII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 209.XVIII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 209.XVIII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe