Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 213.XVIII.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr 539/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sobuczynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1. W uchwale nr 539/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sobuczynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, zmienionej uchwałą nr 609/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r., w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 4 o treści:

wykonywania uprawnień i obowiązków wierzyciela należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych, w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (jt. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe