Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII.171.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2016 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 19 pkt 1 lit. a), pkt 2 oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

uchwala:

§ 1. Wprowadzić na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój opłatę targową.

§ 2. 1. Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej w roku 2016 od każdej osoby dokonującej sprzedaży na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój z niżej wymienionych stoisk handlowych wynosi odpowiednio:

1) na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka:

Lp.

Rodzaj stanowiska

Wysokość stawki

W miesiącu styczniu i lutym

W okresie od marca do grudnia

1

z kosza, z ręki

1,90 zł

3,80 zł

2

stragan handlowy branży spożywczej

5,90 zł

11,80 zł

3

stragan handlowy branży przemysłowej

6,70 zł

13,40 zł

4

niezabudowany stół handlowy

6,70 zł

13,40 zł

5

zabudowany stół handlowy

0,50 zł

1,00 zł

6

szczęka handlowa branży spożywczej

6,70 zł

13,40 zł

7

szczęka handlowa branży przemysłowej

7,80 zł

15,50 zł

8

stanowisko samochodowe dla samochodów o ładowności do 2,5 tony włącznie

7,00 zł

13,90 zł

9

stanowisko samochodowe dla samochodów o ładowności powyżej 2,5 tony

9,60 zł

19,20 zł

10

namiot osłaniający meble

12,00 zł

24,00 zł

11

kiosk handlowy bez względu na branżę za każdy ropoczęty 1m2 zajętej powierzchni

0,06 zł

0, 06 zł

12

inne stanowisko handlowe

4,80 zł

9,60 zł


2) na targowisku miejskim na Os. 1000-lecia:

Lp.

Rodzaj stanowiska

Wysokość stawki

1

z kosza, z ręki

2,00 zł

2

stragan handlowy

6,00 zł

3

niezabudowany stół handlowy

6,00 zł

4

zabudowany stół handlowy

1,00 zł

5

szczęka handlowa branży spożywczej

6,00 zł

6

stanowisko samochodowe dla samochodów o ładowności do 2,5 tony włącznie

6,00 zł

7

stanowisko samochodowe dla samochodów o ładowności powyżej 2,5 tony

10,00 zł

8

kiosk handlowy bez względu na branżę za każdy rozpoczęty 1 m2 zajętej powierzchni

0,06 zł

9

inne stanowiska handlowe

5,00 zł

3) sprzedaż ptaków i zwierząt innych niż domowe - 4,00 zł

4) każde stoisko zajmujące powierzchnię do 5 m2 zlokalizowane w każdym innym miejscu niż określone w § 2 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) - 150,00 zł oraz 100,00 zł za każdy dodatkowy rozpoczęty 1m2 powierzchni tego stoiska.

5) sprzedaż artykułów antykwarycznych podczas trwania "giełdy staroci" w każdą trzecią niedzielę miesiąca na targowisku miejskim przy ul. A Bożka w Jastrzębiu - Zdroju. - 4,00 zł

6) sprzedaż dokonywana w czasie trwania odpustów parafialnych w miejscach wyznaczonych na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, za każde stoisko handlowe do 5 m2 zajmowanej powierzchni - 10,00 zł oraz 10,00 zł za każdy dodatkowy rozpoczęty 1m2 powierzchni tego stoiska.

7) sprzedaż prowadzona na terenie Jaru Południowego przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzębiu - Zdroju za każde stoisko handlowe do 5 m2 zajmowanej powierzchni - 10,00 zł oraz 10,00 zł za każdy dodatkowy rozpoczęty 1m2 powierzchni tego stoiska.

2. Użyte w ust.1 pkt 1) i pkt 2) określenie " inne stanowiska handlowe" oznacza miejsce wyznaczone linią na nawierzchni przeznaczone do ustawienia wieszaków, stolików, regałów handlowych itp.

§ 3. Przy sprzedaży kwiatów, drzewek ozdobnych i owocowych opłatę targową pobiera się jak dla stoisk branży przemysłowej w zależności od typu stanowiska handlowego w wysokościach określonych w § 2 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2).

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu - Zdroju ul. Dworcowa 17 D.

§ 6. 1) Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w czasie trwania imprez organizowanych przez Miasto Jastrzębie - Zdrój na terenie Parku Zdrojowego im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu - Zdroju, Stadionu Miejskiego przy ul. Harcerskiej 14 B w Jastrzębiu - Zdroju, na parkingu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury przy al. Józefa Piłsudskiego 27 w Jastrzębiu - Zdroju, Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego przy ul. Cieszyńskiej w Jastrzębiu - Zdroju, Jar Południowy przy ul Wielkopolskiej w Jastrzębiu - Zdroju oraz tereny placówek oświatowych w Jastrzębiu - Zdroju zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w miejscach wyznaczonych przez organizatora lub współorganizatorów tych imprez, w których odbywają się powyższe imprezy.

2) Zwolnić z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w niedziele i święta ustawowo wolne od pracy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVII.146.2015 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2016 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Łukasz Kasza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.171.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 14 grudnia 2015 r.

MIEJSCA ODPUSTÓW PARAFIALNYCH NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

a) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul. Bednorza od nr 1 do 3a.

b) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny - Nepomucena w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul. J. Nepomucena, od skrzyżowania z ul. Pszczyńską do rzeczki Jastrzębianka.

c) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Jastrzębiu- Zdroju:

· ul. Powstańców Śląskich od skrzyżowania z ul. Reja do skrzyżowania z ul. Gagarina,

· ul. Sławika od nr 6 do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich,

· trakt pieszy od ul. Powstańców Śląskich do ul. Fredry.

d) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju:

· ul. Ks. J. Twardowskiego od nr 15 do nr 39.

e) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Piekarskiej w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul. Świerklańska od nr 106 do skrzyżowania z ul. Cmentarną,

· ul. Cmentarna od skrzyżowania z ul. Świerklańską do nr 112a.

f) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul. Rostków od nr 16 do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego,

· ul. Cicha od skrzyżowania z ul. Rostków do cmentarza.

g) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Brata Alberta w Jastrzębiu-Zdroju:

· trakt pieszych przed kościołem do ul. Wielkopolskiej.

h) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul. Płonki od nr 17 do skrzyżowania z ul .Cieszyńską.

i) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul 1 Maja od nr 41 do skrzyżowania z ul. Kościuszki i Witczaka,

· ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. 1 Maja do nr 21,

· ul. Witczaka od skrzyżowania z ul. 1 Maja do nr 2b.

j) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul. Kazimierza Wielkiego od skrzyżowania z ul. Kusocińskiego nr 25 do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego nr 45.

k) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul. Kościelna od cmentarza do skrzyżowania z ul. Kasztanową,

· ul. Kasztanowa od nr 1 do skrzyżowania ul. Kościelną .

l) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul. Ks. Popiełuszki od nr 3 do skrzyżowania z ul. Podhalańską.

ł) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Jastrzębiu-Zdroju:

· trakt pieszy od Kościoła do ul. Szkolnej.

m) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu-Zdroju:

· trakt pieszy przed Kościołem,

· al. Piłsudskiego od nr 39b do nr 60.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.171.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 14 grudnia 2015 r.

WYKAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JASTRZĘBIU-ZDROJU

1. Publiczne Przedszkole nr 2ul. M. Konopnickiej 1

2. Publiczne Przedszkole nr 3ul. Piastów 2

3. Publiczne Przedszkole nr 4ul. Kurpiowska 15a

4. Publiczne Przedszkole nr 5ul. Kaszubska 4

5. Publiczne Przedszkole nr 6ul. Wielkopolska 18

6. Publiczne Przedszkole nr 7ul. Pszczyńska 158

7. Publiczne Przedszkole nr 8ul. Wielkopolska 24

8. Publiczne Przedszkole nr 10ul. Świerklańska 72

9. Publiczne Przedszkole nr 11ul. Klubowa 2

10. Publiczne Przedszkole nr 12ul. Cieszyńska 148

11. Publiczne Przedszkole nr 13ul. Gagarina 118

12. Publiczne Przedszkole nr 14ul. Zielona 2

13. Publiczne Przedszkole nr 15ul. Szkolna 9

14. Publiczne Przedszkole nr 16ul. Ruchu Oporu 25

15. Publiczne Przedszkole nr 17ul. Miodowa 6

16. Publiczne Przedszkole nr 18ul. Katowicka 17a

17. Publiczne Przedszkole nr 19ul. Turystyczna 49

18. Publiczne Przedszkole nr 20ul. B. Czecha 8b

19. Publiczne Przedszkole nr 21ul. Opolska 5

20. Publiczne Przedszkole nr 23ul. 1 Maja 3a

21. Publiczne Przedszkole nr 24ul. A. Fredry 15

22. Publiczne Przedszkole nr 26ul. Wiejska 35i

23. Publiczne Przedszkole Specjalneul. T. Kościuszki 14

24. Szkoła Podstawowa nr 1ul. Pszczyńska 125

25. Szkoła Podstawowa nr 4ul. T. Kościuszki 19

26. Szkoła Podstawowa nr 5ul. Mazurska 6

27. Szkoła Podstawowa nr 6ul. Śląska 6

28. Szkoła Podstawowa nr 9ul. Wielkopolska 22

29. Szkoła Podstawowa nr 10ul. Zielona 2a

30. Szkoła Podstawowa nr 12ul. Szkolna 7

31. Szkoła Podstawowa nr 16ul. Komuny Paryskiej 18c

32. Szkoła Podstawowa nr 17ul. Ks. E. Płonki 23

33. Szkoła Podstawowa nr 19ul. Opolska 3

34. Szkoła Podstawowa nr 21ul. Równoległa 9c

35. Gimnazjum nr 2ul. Komuny Paryskiej 18c

36. Gimnazjum nr 8ul. Katowicka 35

37. Zespół Szkół Nr 1ul. Graniczna 2

38. Zespół Szkół Nr 2ul. Poznańska 1a

39. Zespół Szkół Nr 3ul. Wrocławska 6

40. Zespół Szkół Nr 5ul. Staszica 10

41. Zespół Szkół Nr 6ul. Harcerska 12

42. Zespół Szkół Nr 8ul. Edukacyjna 13

43. Zespół Szkół Nr 9ul. 11 Listopada 4

44. Zespół Szkół Nr 10ul. Szkolna 1

45. Zespół Szkół Nr 11ul. B. Czecha 20a

46. Zespół Szkół Nr 12oś. 1000-lecia 9

47. Zespół Szkół Nr 13ul. Świerczewskiego 34

48. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowegoul. Piastów 15

49. Zespół Szkół Handlowychul. Wielkopolska 20

50. Zespół Szkół Zawodowychul. 11 Listopada 45

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe