Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII.172.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII.143.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miastaJastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015.1515), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U 2014.849 ze zm.).

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1. Zmienić treść § 1 ust 1 pkt 2 uchwały nr XVII.143.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,53 zł od 1 ha powierzchni".

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Łukasz Kasza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe