Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/99/2015 Rady Gminy Jaworze

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w zw. z art. 17 ust.1, ust 5, art. 19 pkt 1 lit. b), lit. c) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następującą miejscowość, w której pobiera się opłatę miejscową:

- Jaworze.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/254/13 Rady Gminy Jaworze z 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową (Dz.U. Woj. Śląskiego z 2013r. poz. 7642).

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Mieczysław Brzezicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe