Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 13 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/68/2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 15 ust. 1 , art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 849; z 205 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/68/2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej wprowadza się zmianę polegającą na tym, że:

1. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.".

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Wanda Krawczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe