Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/121/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatków na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., 1381 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 465 z późniejszymi zmianami), w zw. art. 7, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy dla wymiaru i poboru podatków na terenie Gminy Kuźnia Raciborska:

1. Wzór formularza w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wzór formularza w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wzór formularza w sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych stanowiąc załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wzór formularza w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie mających osobowości prawnej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wzór formularza w sprawie podatku rolnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie mających osobowości prawnej stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wzór formularza w sprawie podatku leśnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie mających osobowości prawnej stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/129/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24.11.2011r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2011r. Nr 316, poz. 5495).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. Podlega ona podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


mgr Sabina Chroboczek-Wierzchowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/121/2015
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/121/2015
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/121/2015
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/121/2015
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/121/2015
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/121/2015
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe