Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/129/15 Rady Miasta Lędziny

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz 465 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. W zakresie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów deklaracji na podatek rolny określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W zakresie wzorów deklaracji na podatek leśny określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Traci moc uchwała nr III/15/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2014r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016r.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Elżbieta Ostrowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/129/15
Rady Miasta Lędziny
z dnia 26 listopada 2015 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU
? OD NIERUCHOMOŚCI ? ROLNEGO ? LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU
? OD NIERUCHOMOŚCI ? ROLNEGO ? LEŚNEGO

* dane dobrowolne (1)dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/129/15
Rady Miasta Lędziny
z dnia 26 listopada 2015 r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
na

infoRgrafika

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.)

W przypadku, gdy kwota nie przekracza 100,00 z ł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności 1 raty, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatku i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/129/15
Rady Miasta Lędziny
z dnia 26 listopada 2015 r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
na

infoRgrafika

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1619 ze zm.)

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności 1 raty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013, poz.1381 z późn. zm)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/129/15
Rady Miasta Lędziny
z dnia 26 listopada 2015 r.


DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
na

infoRgrafika

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1619 ze zm.)

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności 1 raty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( tj. Dz. U. z 2013, poz. 465 ze zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe