Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/140/15 Rady Miasta Lędziny

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie nadania nazw ulic

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

Rada Miasta Lędziny uchwala:

§ 1. Nadać nazwy ulicom położonym na terenie miasta Lędziny:

1. ulica Szkolna - boczna ulicy Paderewskiego - zaznaczona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały,

2. ulica Kasztanowa - boczna ulicy Blych - zaznaczona na załączniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Elżbieta Ostrowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/140/15
Rady Miasta Lędziny
z dnia 26 listopada 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/140/15
Rady Miasta Lędziny
z dnia 26 listopada 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe