Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI\89\15 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 8 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 465) w związku z art. 7 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) - Rada Miejska w Łazach

- uchwala -

co następuje:

§ 1. Określa się w zakresie formularzy informacji i deklaracji:

1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) wzór załącznika do deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości - dane o nieruchomościach (ZN-1/A) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) wzór załącznika do deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1B) stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6) wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego (DR-1) stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

7) wzór załącznika do deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego - dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

8) wzór załącznika do deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1B) stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

9) wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

10) wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego (DL-1) stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

11) wzór załącznika do deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego - dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;

12) wzór załącznika do deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnego (ZN-1B) stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXII/247/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach


Anna Staniaszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI\89\15
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI\89\15
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI\89\15
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI\89\15
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI\89\15
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI\89\15
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI\89\15
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI\89\15
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI\89\15
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI\89\15
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI\89\15
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI\89\15
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe