Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 59/XVII/2015 Rady Gminy Opatów

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Opatów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Opatów oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Szkole - rozumie się przez to szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Opatów.

2. Oddziale przedszkolnym - rozumie się oddział przedszkolny prowadzony w niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej.

3. Organie prowadzącym szkołę lub placówkę - rozumie się przez to osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Wydatki bieżące - rozumie się przez to wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885; z późn. zm.).

§ 3. Podstawa obliczenia dotacji:

1. W przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia przysługuje kwota w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Opatów.

2. Dotacja dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Opatów.

§ 4. Tryb udzielania dotacji:

1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Gminy w Opatowie oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Opatów otrzymana od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Dotację udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego szkołę, złożony w Urzędzie Gminy w Opatowie w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Warunkiem udzielenia dotacji dla organu prowadzącego szkołę jest złożenie wniosku w terminie i na zasadach ustalonych w § 4 ust 2.

4. Organ prowadzący szkołę sporządza i przedstawia dotującemu szkołę w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów z tym, że za miesiąc grudzień do dnia 5 grudnia, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W miesiącu wrześniu do informacji, o której mowa w ust. 4 należy dołączyć wykaz uczniów faktycznie uczęszczających do szkoły i oddziału przedszkolnego.

6. Liczba uczniów, o której mowa w ust. 4 stanowi podstawę do obliczenia kwoty dotacji należnej szkole na dany miesiąc.

7. Organ prowadzący szkołę i oddział przedszkolny sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym. Rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej jednostki. W przypadku, gdy szkoła kończy działalność, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący szkołę we wniosku o udzielenie dotacji. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę zobowiązany jest powiadomić Wójta Gminy Opatów stosownym pismem informującym o zmianie numeru rachunku bankowego.

9. Do czasu otrzymania informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 dotacja będzie udzielana w formie zaliczki i wyliczana w oparciu o podstawę przyjętą do wyliczenia dotacji w poprzednim roku budżetowym.

10. Za okres wymieniony w ust. 9 dokonana zostanie korekta wysokości udzielonej dotacji.

11. Dotacja niewykorzystana - nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących, podlega zwrotowi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Tryb i zakres kontroli.

1. Wójt Gminy Opatów kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji.

2. Kontroli dokonują kontrolerzy upoważnieni na piśmie przez Wójta Gminy Opatów.

3. Kontroli podlega:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 4 uchwały, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji;

2) prawidłowość wykorzystania przyznanej szkole dotacji;

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 7 uchwały, z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły.

4. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również żądania wykonania z nich odpisów, wyciągów lub wydruków.

5. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie dotowanej jednostki.

6. Kontrolujący mają prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli;

2) przetwarzania danych osobowych uczniów tej szkoły, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

7. Kierownik jednostki kontrolowanej lub upoważniony przez niego pracownik, potwierdza zgodność odpisów, wyciągów, zestawień, obliczeń i wydruków, a także udziela informacji i wyjaśnień.

8. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku ze środków przyznanej szkole dotacji, powinny zawierać wskazanie źródła finansowania.

9. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;

2) pobrana nienależnie;

3) pobrana w nadmiernej wysokości;

- podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

10. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący, a drugi kontrolowany.

11. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

6) wymienienie załączników do protokołu;

7) informację o prawie zgłaszania przez kontrolowanego zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;

8) datę i miejsce podpisania protokołu.

12. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

13. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

14. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 13, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

15. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

16. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni zapis w protokole.

17. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wójt Gminy Opatów kieruje zalecenia pokontrolne do organu prowadzącego w terminie 14 dni od podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli.

18. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

19. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

§ 6. Traci moc uchwała nr 168/XLV/2013 Rady Gminy Opatów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy w Opatowie (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 7002) oraz uchwała Nr 172/XLVIII/2013 Rady Gminy Opatów z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie zmiany uchwały nr 168/XLV/2013 Rady Gminy Opatów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy w Opatowie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 30 grudnia 2013 poz. 7819).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59/XVII/2015
Rady Gminy Opatów
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 59/XVII/2015
Rady Gminy Opatów
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/XVII/2015
Rady Gminy Opatów
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe