Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 73/XIV/2015 Rady Gminy Popów

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 w związku z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 735), Rada Gminy Popów uchwala, co następuje

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2016 roku na terenie Gminy Popów
1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,63 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,54 zł - od 1 m 2 powierzchni użytkowej;

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65zł

- od 1 m2 powierzchni użytkowej;

5) od pozostałych budynków lub ich części - 5,92 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, dla których stawka podatku wynosi - 7,68 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej;

6) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
7) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł - od 1 m2 powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł - od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych - 0,22 zł - od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, dla których stawka podatku wynosi - 0,47zł - od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U., poz.1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł - od 1 m2 powierzchni.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1) wodociągi, hydrofornie, ujęcia wody, kanalizacje sanitarne, przepompownie i oczyszczalnie ścieków;

2) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części, służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie kultury i oświaty, krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej;

3) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i będące w posiadaniu jednostek, dla których ochrona przeciwpożarowa pozostaje celem statutowym.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, pkt 2 i 3 nie obejmują gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do ogłoszenia tekstu uchwały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i złożenia sprawozdania z jej wykonania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr 63/XIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 listopada 2015 roku, w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Popów


Heryk Wróż

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe