Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/18/126/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 11 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/2/11/14 z dnia 18 grudnia 2014r. z późniejszymi zmianami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2015 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/2/11/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2015 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

7.835,75 zł

w tym:

- dochody bieżące

7.835,75 zł

*wpływy z pozostałych odsetek

7.835,75 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

17.136,25 zł

w tym:

- dochody bieżące

17.136,25 zł

*wpływy z pozostałych odsetek

17.136,25 zł

3/ w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

190.582,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

*subwencje ogólne z budżetu państwa

190.582,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w 2015 roku

1/ w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

24.972,00 zł

rozdziale 75404- Komendy Wojewódzkie Policji

I. Wydatki majątkowe

24.972,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

24.972,00 zł

w tym na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

24.972,00 zł

2/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

63.342,00 zł

rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące

I. Wydatki bieżące

63.342,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

63.342,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

63.342,00 zł

3/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

127.240,00 zł

rozdziale 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

I. Wydatki bieżące

127.240,00 zł

1. Dotacje na zadania bieżące

127.240,00 zł

w tym na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty

127.240,00 zł

3. Załącznik Nr 6,,Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2015r.'' otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

- po stronie dochodów- 110.157.952,57 zł

- po stronie wydatków- 113.975.769,32 zł

- deficyt - 3.817.816,75 zł

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady


Jan Borowski


Załącznik do Uchwały Nr V/18/126/15
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe