Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/73/15 Rady Powiatu Rybnickiego

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.), w związku art. 211 i 216 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok polegających na zwiększeniu budżetu:

- po stronie dochodów o kwotę 366.522,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

- po stronie wydatków o kwotę 366.522,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Tokarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/73/15
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dział

Treść

Zmiana

750

Administracja publiczna

8 000,00

źródło

Pozostałe bieżące dochody własne

8 000,00

801

Oświata i wychowanie

15 979,95

źródło

Środki bezzwrotne z Unii Europejskiej

15 979,95

852

Pomoc społeczna

200,00

źródło

Pozostałe bieżące dochody własne

200,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

340 278,07

źródło

Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje

50 713,37

Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące

289 564,70

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 064,00

źródło

Pozostałe bieżące dochody własne

2 064,00

Razem:

366 522,02


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/73/15
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem (plan po zmianach)

z tego:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budzetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

wydatki na obsługę długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

750

Administracja publiczna

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75020

Starostwa powiatowe

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

15 979,95

15 979,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 979,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostała działalność

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

15 979,95

15 979,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 979,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

Pomoc społeczna

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

340 278,07

289 564,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289 564,70

0,00

0,00

50 713,37

50 713,37

50 713,37

0,00

85395

Pozostała działalność

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

340 278,07

289 564,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289 564,70

0,00

0,00

50 713,37

50 713,37

50 713,37

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 064,00

2 064,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 064,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 064,00

2 064,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 064,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM:

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

366 522,02

315 808,65

8 200,00

0,00

8 200,00

0,00

2 064,00

305 544,65

0,00

0,00

50 713,37

50 713,37

50 713,37

0,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe