Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy Bestwina

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 roku poz. 1515)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 149 842,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach: 600 - Transport i łączność o kwotę 132 700,00 zł 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15 000,00 zł 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1 542,00 zł 852 - Pomoc społeczna o kwotę 600,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 52 142,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 97 700,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 149 842,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach: 600 - Transport i łączność o kwotę 12 700,00 zł 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 118 000,00 zł 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 15 600,00 zł 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3 542,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 122 142,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 27 700,00 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realziacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 34 657 680,96 zł

2. po stronie wydatków kwotę 29 600 492,36 zł

3. wynik (1-2) nadwyżka 5 057 188,60 zł Nadwyżkę przeznacza się na rozchody tj. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w latach poprzednich w kwocie 1 728 300,65 zł oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 328 887,95 zł

4. rozchody wynoszą 5 057 188,60 zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Jerzy Stanclik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/81/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/81/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł z tytulu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań

zmniejszenie o kwotę 82 700,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 12 700,00 zł przeniesiono do rozdzialu 60078 na zadanie pn. "Odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze wraz z poboczami i odwodnieniem" na wykonanie operatu geodezyjnego

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych - kwote przeniesiono do rozdzialu 85121 - Lecznictow ambulatoryne na zakup agregatu prądotwórczego

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenie o kwotę 42,00 zł - z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - z tytułu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań środki przeniesione do rozdzialu 85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zwiększenie o kwotę 12 700,00 z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. "Odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze wraz z poboczami i odwodnieniem" na wykonanie operatu geodezyjnego. Zadanie zostało uwzglednione w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2016

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Rozdział 80104 - Przedszkola

zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań - koszt dopłaty do Gminy Bielsko-Biała za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Bielska

Rozdział 80110 - Gimnazja

zwiększenie o kwotę 51 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatowyjne

zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup agregatu prądotwórczego

Rozdział 85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi

zwiększenie o kwotę 600,00 zł z tytułu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań - przeniesienie środków z rozdzialu 85206 - Wspieranie rodziny - realizacja programu zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

zwiększenie o kwotę 3 542,00 zł z tytułu wynagrodzeń i skladek od nich nalicznaych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe