Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/196/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515z późn. zm.)

Rada Miejska
u c h w a l a

§ 1. 1. W Uchwale Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2015 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

6) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 48.555.444,03 zł.

2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:

a) z kredytów w kwocie 9.560.210,00 zł,

b) z pożyczek w kwocie 1.283.798,00 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 37.711.436,03 zł."

7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

8) § 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 14.218.008,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 35.443.138,00 zł"

9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5 i 9 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zwiększenia dochodów budżetu miasta


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zwiększenia wydatków budżetu miasta


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w załącznikach: "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku" oraz "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe