Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 61/XII/2015 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz.1515), art. 211, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Boronowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesień środków między działami:

- 750- Administracja publiczna

- 757- Obsługa długu publicznego

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Wydatki ogółem

8 000,00

8 000,00

750

Administracja publiczna

8 000,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a) wydatki bieżące

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 000,00

8 000,00

8 000,00

757

Obsługa długu publicznego

8 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1. wydatki na obsługę długu

8 000,00

8 000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Brol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe