Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Gminy Ciasna

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Ciasna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się przychody budżetowe §952 o kwotę 500 000,00 zł. i zmienia się treść załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. Nr III/30/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika Nr 5 do uchwały Nr III/30/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się treść § 3 pkt 1 Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku Nr III/30/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2015, który otrzymuje brzmienie:

1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 3 870 358,56 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 868 206,00 zł.

2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 000 000,00 zł.

3) wolnych środków - 2 152,56 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 755 633,01 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 885 304,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Zmienia się treść § 9 Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku Nr III/30/2014

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2015, który otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 905 189,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 070 653,45 zł.

§ 4.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

Plan po zmianach

Dochody 33 298 487,32

Wydatki 37 168 845,88

Przychody 6 755 663,01

Rozchody 2 885 304,45

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ciasna


Henryk Pluta


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe