Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/158/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 17 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, 2 i 3, art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016r. (M.P. z 2015 r. poz. 1029), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735), art. 57 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XVI/135/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1. w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami1.814,00 zł

- z 3 osiami242,00 zł

- z 4 osiami i więcej644,00 zł

2. w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami1.814,00 zł

- z 3 osiami496,00 zł

- z 4 osiami i więcej653,00 zł

3. w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami2.532,00 zł

- z 3 osiami2.532,00 zł

- z 4 osiami i więcej653,00 zł

4. w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami2.657,00 zł

- z 3 osiami2.657,00 zł

- z 4 osiami i więcej1.019,00 zł

5. w ust. 2 w pkt 3 lit.a otrzymuje brzmienie:

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami2.657,00 zł

- z 3 osiami2.657,00 zł

- z 4 osiami i więcej1.019,00 zł

6. w ust. 2 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami1.225,00 zł

- z 3 osiami2.657,00 zł

- z 4 osiami i więcej2.657,00 zł

7. w ust. 2 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami541,00 zł

- z 3 osiami992,00 zł

- z 4 osiami i więcej2.924,00 zł

8. w ust. 2 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami1.225,00 zł

- z 3 osiami1.542,00 zł

- z 4 osiami i więcej2.924,00 zł

9. w ust. 3 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami548,00 zł

- z 3 osiami i więcej1.219,00 zł

10. w ust. 3 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami899,00 zł

- z 3 osiami i więcej1.685,00 zł

11. w ust. 3 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami1.382,00 zł

- z 3 osiami i więcej1.219,00 zł

12. w ust. 3 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami2.261,00 zł

- z 3 osiami i więcej1.685,00 zł

13. w ust. 3 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami1.382,00 zł

- z 3 osiami i więcej1.219,00 zł

14. w ust. 3 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami1.895,00 zł

- z 3 osiami i więcej1.685,00 zł

15. w ust. 3 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami2.384,00 zł

- z 3 osiami i więcej2.384,00 zł

16. w ust. 3 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami1.895,00 zł

- z 3 osiami i więcej2.493,00 zł

17. w ust. 4 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 1 osią 313,00 zł

- z 2 osiami1.012,00 zł

- z 3 osiami i więcej662,00 zł

18. w ust. 4 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 1 osią 1.139,00 zł

- z 2 osiami1.139,00 zł

- z 3 osiami i więcej1.192,00 zł

19. w ust. 4 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 1 osią 313,00 zł

- z 2 osiami1.519,00 zł

- z 3 osiami i więcej1.519,00 zł

20. w ust. 4 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 1 osią 549,00 zł

- z 2 osiami1.263,00 zł

- z 3 osiami i więcej922,00 zł

21. w ust. 4 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 1 osią 313,00 zł

- z 2 osiami1.604,00 zł

- z 3 osiami i więcej1.604,00 zł

22. w ust. 4 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 1 osią 549,00 zł

- z 2 osiami1.663,00 zł

- z 3 osiami i więcej1.604,00 zł

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe