Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 88/XIV/2015 Rady Gminy Mykanów

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabowa

Tekst pierwotny

Na podstawie art.35 ust 1, art. 48 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Grabowa w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 3. Traci moc uchwała nr 57/VII/2003 z dnia 5 września 2003r w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mykanów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


inż Włodzimierz Cichoń


Załącznik do Uchwały Nr 88/XIV/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 27 listopada 2015 r.

STATUT SOŁECTWA GRABOWA

Rozdział 1.
Nazwa i teren działania

§ 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa Grabowa stanowi samorząd mieszkańców wsi.

2. Sołectwo Grabowa jest jednostką pomocniczą Gminy Mykanów, którego mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Mykanów.

3. Samorząd mieszkańców Sołectwa Grabowa działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015r poz. 1515)

2) Statutu Gminy Mykanów

3) niniejszego Statutu.

4. Ilekroć w niniejszym statucie mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mykanów;

2) Radzie Gminy -należy przez to rozumieć Radę Gminy Mykanów;

3) Organach Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Mykanów i Wójta Gminy Mykanów;

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mykanów;

5) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Grabowa

6) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Grabowa

7) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Grabowa.

8) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Grabowa

9) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Grabowa

§ 2. Terenem działania Sołectwa Grabowa jest miejscowość Grabowa.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 3. 1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie,

2) sołtys

§ 4. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym.

3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa.

§ 5. 1. Do zadań sołectwa należy:

1) kształtowanie zasad współżycia społecznego

2) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania

3) udział w rozpatrywaniu istotnych spraw dla mieszkańców Sołectwa;

4) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa;

5) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego oraz mieniem gminnym przysługującym mieszkańcom w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

6) współpraca z radnymi poprzez ułatwieniem kontaktów z wyborcami ;

7) troska o mienie sołeckie;

8) kształtowanie wizerunku Sołectwa poprzez inicjatywę realizacji programów mających na celu odnowę wsi i dziedzictwa kulturowego.

§ 6. Zadania określone w § 5 Samorząd mieszkańców wsi realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

2) występowanie do 15 września z wnioskami do Wójta Gminy o ujęcie w projekcie budżetu roku następnego zaplanowanych zadań finansowych sołectwa,

3) złożenie wniosku zawierającego przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego,

4) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa,

5) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

6) współpracę z radnym z okręgu wyborczego oraz kierowanie do niego wniosków dotyczących sołectwa,

7) ustalenie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi,

8) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie

§ 7. 1. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa,

2) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej,

3) podejmowanie uchwał w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego

4) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji sołectwa.

§ 8. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie załatwienia spraw Wójt informuje Sołtysa lub zebranie wiejskie.

§ 9. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązać współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać porozumienia określając zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział 3.
Sołtys i Rada Sołecka

§ 10. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata.

2. Sołtys, Rada Sołecka działa również po upływie kadencji, do czasu wyborów zarządzonych przez Wójta Gminy w celu wyboru nowego sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

3. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 11. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich,

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

3) działanie stosowne do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy

4) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,

5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,

6) uczestniczenie w naradach Sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta Gminy.

7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,

8) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki tymi składnikami mienia i środkami finansowymi, które Gmina przekazała sołectwu do korzystania,

9) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa.

10) sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa,

11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu administrowanego mienia komunalnego, znajdującego się na terenie sołectwa,

12) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów między innymi: w zakresie obronności i ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków

13) prowadzenie teczki Sołectwa zawierającej:

- Statut Sołectwa,

- protokoły z zebrań wiejskich,

- sprawozdania i uchwały

14) protokół z zebrania wiejskiego winien zawierać:

- przyjęty porządek zebrania

- skrócony opis dyskusji

- wnioski i uchwały przy czym w sprawach poddanych pod głosowanie winien być ujęty zapis jaką ilość głosów oddano "za", "przeciw" i "wstrzymujących się

- załączoną listę osób obecnych na zebraniu.

2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada, co najmniej raz w roku informację o swojej działalności oraz o realizacji dochodów i wydatków Sołectwa.

3. Sołtys może uczestniczyć w sesjach Rady Gminy.

4. Na sesjach Rady Gminy przysługuje Sołtysowi prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego mieszkańców swojego sołectwa.

§ 12. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 13. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką.

2. Rada Sołecka składa się z 5-9 osób. O ilości członków Rady Sołeckiej decyduje zebranie wiejskie w formie uchwały.

3. Dwa sołectwa mające wspólny terytorialnie zakres działania mogą powołać jedną Radę Sołecką.

4. Podział kompetencji Sołtysów w przypadku powołania jednej Rady Sołeckiej ustanawia Rada Sołecka.

5. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa. Rada ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

6. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności wybrany członek Rady Sołeckiej.

7. Radny z sołectwa może uczestniczyć w posiedzeniu Rady Sołeckiej

8. Rada Sołecka w szczególności:

1) Opracowuje i przedkłada na zebraniu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie

2) Opracowuje i przedkłada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy sołectwa

3) Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego

4) Współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań

9. Na zebraniach wiejskich Sołtys składa informację o działalności Rady Sołeckiej.

Rozdział 4.
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich

oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 14. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy zamieszkujący stale na terenie sołectwa i posiadający czynne prawo wyborcze.

2. Podstawą do ustalenia liczby uprawnionych do udziału z zebraniu jest informacja ze stałego rejestru wyborców wydawana przez właściwą komórkę Urzędu Gminy w Mykanowie.

3. Osoby uprawnione do udziału w Zebraniu Wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.

4. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim upoważnia do:

1) zabierania głosu w dyskusji,

2) przedstawiania wniosków i projektów uchwał,

3) zgłaszania kandydatur i kandydowania wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej,

4) udziału w głosowaniu,

5) zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom gminy.

§ 15. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) z inicjatywy radnego z danego terenu,

4) na żądanie, co najmniej 15 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

5) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy

§ 16. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy sołectwa i kurendy.

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie 7 dni chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 17. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu.

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

4. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z Radą Sołecką.

5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności Sołtys winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc.

§ 18. Materiały konieczne do przygotowania zebrania wiejskiego zapewnia Urząd Gminy.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności, co najmniej 20 % uprawnionych do głosowania osób.

2. W przypadku braku określonego w pkt. l quorum, następne zebranie mieszkańców sołectwa odbywa się po upływie 1 godziny od wyznaczonego I terminu zebrania.

3. Zebranie w II terminie jest ważne bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.

4. Uchwały podejmowane w II terminie są wiążące.

5. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

6. Osoba obecna na zebraniu, która nie bierze udziału w głosowaniu "za", oraz w głosowaniu "przeciw" liczona jest jako wstrzymująca się od głosowania,

7. Uchwały podpisuje Sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.

8. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

9. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania.

Rozdział 5.
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 20. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy. W tym celu określa miejsce, dzień, godzinę zebrania wiejskiego.

2. Zarządzenie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

3. Przewodniczącego obrad powołuje zebranie wiejskie.

4. Zebranie otwiera i prowadzi do momentu wyboru przewodniczącego zebrania sołtys mijającej kadencji.

5. W przypadku nieobecności sołtysa zebranie otwiera najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej obecny na zebraniu.

§ 21. 1. Wybory lub odwołanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania w głosowaniu jawnym.

2. Wybory przeprowadza się na kartkach do głosowania opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy.

3. Do zadań komisji należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przeprowadzenie głosowania,

3) ustalenie wyników wyborów

4) ogłoszenie wyników wyborów

5) sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.

4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 22. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy dokonać zgłoszenia kandydatów i przeprowadzić głosowanie dla wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności dokonuje się zgłoszenia kandydatów i wyboru członków Rady Sołeckiej.

§ 23. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało największą, równą liczbę głosów przeprowadza się powtórne głosowanie nad tymi kandydatami. Jeżeli w ponownym głosowaniu największa liczba głosów nadal będzie równa dla kilku kandydatów, wówczas przeprowadza się spośród tych kandydatów dalsze ponowne głosowanie. Taką procedurę kolejnych głosowań przeprowadza się do uzyskania wyboru Sołtysa. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

§ 24. Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 25. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony przez 20 osób powinien być poddany głosowaniu na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie jednego miesiąca.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 26. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie w celu wyboru nowego Sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez Sołtysa.

3. Wyboru dokonuje się według procedury określonej w § 20 do § 24.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa sołectwa

§ 27. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.

§ 28. 1. O przeznaczeniu funduszy sołectwa decyduje zebranie wiejskie w formie uchwały.

2. Uchwalone i wprowadzone do budżetu wydatki sołectwa realizowane są w porozumieniu z Referatem Finansowym Urzędu Gminy.

§ 29. Sołectwo realizuje założone cele na podstawie przedłożonych rachunków:

1) wystawionych na Gminę Mykanów,

2) potwierdzonych przez Sołtysa oraz pieczęcią Sołectwa,

3) w przypadku realizacji wydatków na rzecz innych podmiotów rachunek winien być również opisany przez upoważnionego przedstawiciela tego podmiotu.

§ 30. 1. Opisane rachunki Sołtys przedkłada Skarbnikowi Gminy do realizacji.

2. O zmianie realizacji wydatków sołectwa decyduje kolejna uchwała zebrania wiejskiego.

Rozdział 7.
Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 31. 1. Rada Gminy i Wójt Gminy sprawują nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadań.

2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:

1) dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji lub Komisji Rady Gminy

2) dokonywanie lustracji sołectwa

3. Działalność finansową sołectwa nadzoruje Skarbnik Gminy.

4. Wójt Gminy i pracownicy Urzędu Gminy mają prawo żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.

5. Protokoły i uchwały zebrań wiejskich sołtys przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 14 dni od daty zebrania.

6. Wójt Gminy, jeżeli uzna uchwały sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem - wstrzymuje ich realizację oraz informuje o niezgodnym działaniu.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 33. Sprawy nieuregulowane w Statucie rozstrzygają inne przepisy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe