| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt 11), art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 71b ust. 2a, 2b i 3a, art. 90 ust. 1a i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.).

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) dotacji - należy przez to rozumieć dotację, o której mowa w art. 90 ust.1a i 3d ustawy;

3) ewidencji - należy przez to rozumieć ewidencję szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 82 ust.1 ustawy;

4) poradni- należy przez to rozumieć niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzącą wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, o której mowa w art. 90 ust 1a ustawy, wpisaną do ewidencji, o której mowa w pkt 3;

5) Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

§ 2. 1. Dotacji udziela się w kwocie równej kwocie 100% przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Gliwicki.

2. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jedno dziecko jest uchwała budżetowa Rady Powiatu Gliwickiego oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Gliwickiego, otrzymana przez Powiat Gliwicki od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Do czasu otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2 dotacja będzie udzielana w oparciu o dane, o których mowa w ust. 1 otrzymane w poprzednim roku budżetowym. Za okres ten dokonana zostanie korekta wysokości udzielonej dotacji.

4. Dotacja udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w Starostwie przez organ prowadzący poradnię w terminie nie późniejszym niż 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prowadzenie poradni stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Dotacja zostanie przekazana, po złożeniu w Starostwie do 10 dnia każdego miesiąca przez organ prowadzący poradnię informacji o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Organ prowadzący poradnię sporządza w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym roczne rozliczenie wykorzystania dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały. W przypadku, gdy poradnia kończy działalność, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji. Dotacja niewykorzystana, nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących podlega zwrotowi, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Starosta Gliwicki kontroluje prawidłowość pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

2. Kontroli dokonują pracownicy Starostwa upoważnieni na piśmie przez Starostę Gliwickiego.

3. Kontroli podlega:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby dzieci wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały z dokumentacją stanowiącą podstawę sporządzania tych informacji;

2) prawidłowość wykorzystania przyznanej poradni dotacji;

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 3 ust. 2 uchwały, z dokumentacją organizacyjną i finansową poradni.

4. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;

2) pobrana nienależnie;

3) pobrana w nadmiernej wysokości

- podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

5. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo wglądu do informacji, danych, dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na innych nośnikach informacji, jak również żądania wykonania z nich odpisów, wyciągów lub wydruków stanowiących integralną część protokołu, o którym mowa w §5 ust. l.

6. Kierownik jednostki kontrolowanej lub upoważniony przez niego pracownik, potwierdza zgodność odpisów, wyciągów, zestawień, obliczeń i wydruków, a także udziela informacji i wyjaśnień.

7. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku ze środków przyznanych poradni w formie dotacji powinny zawierać wskazanie źródła finansowania.

§ 5. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach protokół kontroli, z których jeden otrzymuje kontrolujący, a drugi kontrolowany.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

6) wymienienie załączników do protokołu;

7) informację o prawie zgłaszania przez kontrolowanego zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;

8) datę i miejsce podpisania protokołu.

3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

7. W przypadku odmowy przez kontrolowanego podpisania protokołu kontroli lub złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni zapis w protokole.

8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

9. Kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, które może zawierać zalecenia pokontrolne.

10. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne kontrolowany udziela w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

POWIATU GLIWICKIEGO

Andrzej Kurek


Załącznik Nr 1

do uchwały XIII/115/2015

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 17 grudnia 2015 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO NA ROK…………

CZĘŚĆ A

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM PORADNIĘ

Nazwa i adres organu prowadzącego poradnię

…………………………………………………………………………………………………………………

Dane o osobie/osobach reprezentującej/reprezentujących organ prowadzący poradnię(*)

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

…………………………………………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ B

DANE O PORADNI

Numer wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych…………………………………………………

Rachunek bankowy poradni właściwy do przekazania należnej dotacji

…………………………………………………………………………………………………………………

REGON I NIP

…………………………………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe

Telefon stacjonarny/komórkowy………………………………………………………………………………

Nazwa poradni…………………………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ C

Planowana miesięczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju za okres styczeń - grudzień………………………………………

czytelny podpis/podpisy

Miejscowość…………………data……………………..

*-niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2

do uchwały XIII/115/2015

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 17 grudnia 2015 r.

INFORMACJA O LICZBIE DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM NA PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCA................. W ROKU ..................

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM PORADNIĘ

Nazwa ………………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………

DANE O PORADNI

Nazwa …………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………

Na podstawie niżej wymienionej dokumentacji:

l.………………………………………

2.………………………………………

3.………………………………………

informuję, że:

liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi ………………………………………………..

czytelny podpis/podpisy

Miejscowość,…………………………..data…………………………..


Załącznik Nr 3

do uchwały XIII/115/2015

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 17 grudnia 2015 r.

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI W ROKU ................

(Termin składania rozliczenia: do 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym)

Część A

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Nazwa.

Adres.

DANE O PORADNI

Nazwa…………………………….

Adres……………………………..

Część B

Informacje o liczbie dzieci, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały w poszczególnych miesiącach roku…………..

l.p.

Miesiąc

Informacje o liczbie dzieci, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały w poszczególnych miesiącach roku

1.

styczeń

2.

luty

3.

marzec

4.

kwiecień

5.

maj

6.

czerwiec

7.

lipiec

8.

sierpień

9.

wrzesień

10.

październik

11.

listopad

12.

grudzień

Razem (suma poz. 1-12)

1.ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI

Dotacja otrzymana z budżetu powiatu gliwickiego………………………………………………………

2. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI - dane finansowe zgodne ze stanem księgowym

Podstawa wydatku/dowód księgowy (źródłowy)

Wydatek z dotacji

l.p.

Nazwa dokumentu księgowego (źródłowego)

Numer dokumentu

Data wydatku

Rodzaj wydatku1

Kwota wydatku

1.

2.

3.

4.

Ogółem

1 należy wpisać jeden z rodzajów wydatków finansowanych z dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy.

Czytelny podpis/podpisy

Miejscowość,………………………data………………………

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »