| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 276/XVI/2015 Rady Miasta Rybnika

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku

Na podstawie:

- art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515),

- art. 12 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)


na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,


Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Nadać statut Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku, w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1) załącznik nr 2 do uchwały nr 451/XX/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 września 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku",

2) uchwała nr 376/XXIV/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Adam Fudali


Załącznik do Uchwały Nr 276/XVI/2015
Rady Miasta Rybnika
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku

Rozdział l.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, zwany dalej "MOSiR", został utworzony na mocy uchwały nr 451/XX/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 września 2000 r.

2. MOSiR jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

3. Organem prowadzącym MOSiR jest Miasto Rybnik.

§ 2. MOSiR działa w ramach obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawnych, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),

4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zmianami).

§ 3. Siedziba MOSiR mieści się Rybniku.

§ 4. W skład MOSiR wchodzą obiekty o charakterze sportowo-rekreacyjnym i rehabilitacyjnym, znajdujące się na terenie Miasta Rybnika.

Rozdział 2.
Cel i zadania

§ 5. Podstawowymi celami działania MOSiR jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców Rybnika, która realizowana jest w szczególności poprzez:

1) sport,

2) rekreację ruchową,

3) turystykę,

4) profilaktykę zdrowia,

5) rehabilitację,

6) organizowanie kolonii i obozów letnich dla dzieci pod nazwą "Lato - Dzieciom", w ramach których prowadzone są warsztaty ekologiczne, profilaktyka zdrowotna i psychologiczna, dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy.

§ 6. MOSiR realizuje zadania Miasta z zakresu:

1) prowadzenia działalności w dziedzinie sportu, rekreacji ruchowej oraz turystyki poprzez:

a) tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,

b) organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i turystycznych,

c) organizowanie imprez rekreacyjnych na rzecz mieszkańców Rybnika,

d) popularyzację walorów rekreacji ruchowej,

e) organizowanie kursów i szkoleń;

2) prowadzenia działalności w zakresie profilaktyki zdrowia poprzez:

a) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

b) organizowanie zajęć w zakresie korekcji wad postawy ciała, walki z otyłością, zajęć usprawniających, itp;

3) prowadzenia usług z zakresu rekreacji i rehabilitacji, w szczególności poprzez usługi wykonywane przez fizjoterapeutów;

4) udostępniania pomieszczeń i sprzętu MOSiR podmiotom uprawnionym, zgodnie z odrębnymi przepisami, do prowadzenia działalności sportowej, rekreacyjnej, rehabilitacyjnej oraz leczniczej;

5) innych przedsięwzięć, wynikających z potrzeb środowiska oraz działalności Miasta Rybnika w zakresie kultury fizycznej i rekreacji.

§ 7. Realizując zadania, o których mowa w § 6, MOSiR uwzględnia wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz warunki umożliwiające korzystanie z obiektów przez osoby niepełnosprawne.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 8. 1. Działalnością MOSiR kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za jego funkcjonowanie, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w MOSiR.

4. Dyrektor jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności, związanych z funkcjonowaniem MOSiR, mających na celu realizację zadań statutowych MOSiR, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

5. Dyrektor podejmuje decyzje i dokonuje czynności prawnych na podstawie i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta.

§ 9. 1. Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

2. Funkcjonowanie MOSiR opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

3. Tryb pracy MOSiR oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących kierownicze i samodzielne funkcje, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora MOSiR, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 10. 1. MOSiR wyposażony jest w majątek konieczny do realizacji wykonywanych zadań statutowych. Majątek ten stanowi własność komunalną Miasta Rybnika i przekazany jest MOSiR na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów.

2. Podstawę gospodarki finansowej MOSiR stanowi plan finansowy.

3. MOSiR prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

4. Kontrolę rozliczeń MOSiR z budżetem gminy sprawuje Prezydent Miasta.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiany statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »