Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Czernichów; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 13 sierpnia 2015r.

do Porozumienia nr 27/KT/2015 z dnia 18.05.2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Czernichów prowadzenia zadania pn. "Projekt przebudowy chodników i drogi wojewódzkiej nr 948 w miejscowości Międzybrodzie Bialskie"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.460 z póżn. zmianami )

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Stanisława Dąbrowy

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Skowronek

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Czernichów, z siedzibą w Tresnej przy ul. Żywieckiej 2 reprezentowaną przez Wójta Adama Kosa


zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 2 ust.6 i § 10 ust. 2 Porozumienia nr 27/KT/2015 z dnia 18.05.2015 r. strony postanawiają zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujące: "Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 66.400 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3."

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Czernichów

WICEMARSZAŁEK


Stanisław Dąbrowa


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Skowronek

WÓJT


Adam Kos

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe