Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 19 sierpnia 2015r.

do Porozumienia nr 25/KT/2015 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie powierzenia Gmie Pawłowice prowadzenia zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w Pawłowicach - etap I od km 31+877 do km 32+465"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.460 z póżn. zmianami )

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Stanisława Dąbrowy

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Skowronek

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Pawłowice z siedzibą w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60 reprezentowaną przez Wójta Franciszka Dziendziela


zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 2 ust. 5 i § 10 ust. 2 Porozumienia nr 25/KT/2015 z dnia 12.05.2015 r. strony postanawiają zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujące: "Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszt robót budowlanych i wynosi 494.918,21 zł (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemnaście złotych dwadzieścia jeden groszy)".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Pawłowice

WICEMARSZAŁEK


Stanisław Dąbrowa


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Skowronek

WÓJT


Franciszek Dziendziel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe