Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.263.2015 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół, prowadzonych na terenie Miasta Ruda Śląska przez inne niż Miasto Ruda Śląska osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Miasto Ruda Śląska osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Miasta Ruda Śląska przez inne niż Miasto Ruda Śląska osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Miasto Ruda Śląska osób prawnych i osób fizycznych prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, zwany dalej "regulaminem", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 40/IV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Ruda Śląska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Kazimierz Myszur


Załącznik do uchwały Nr PR.0007.263.2015
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 21 grudnia 2015 r.

REGULAMIN

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Miasta Ruda Śląska przez inne niż Miasto Ruda Śląska osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Miasto Ruda Śląska osób prawnych i osób fizycznych prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) niepublicznym przedszkolu - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Miasta Ruda Śląska, przez inne niż Miasto Ruda Śląska, osoby prawne i fizyczne przedszkola niepubliczne;

2) niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Miasta Ruda Śląska, przez inne niż Miasto Ruda Śląska, osoby prawne i fizyczne niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) szkole - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Miasta Ruda Śląska, przez inne niż Miasto Ruda Śląska, osoby prawne i fizyczne szkoły podstawowe, sportowe i mistrzostwa sportowego, gimnazja, sportowe i mistrzostwa sportowego, szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych;

4) uczniu niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

5) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne prowadzące na terenie Miasta Ruda Śląska niepubliczne przedszkola, niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, o których mowa w pkt 3, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty,

6) organie dotującym - należy przez to rozumieć Miasto Ruda Śląska.

7) placówce - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole, niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, o których mowa w pkt 1-3.

Rozdział 2.
Podstawa obliczania dotacji

§ 2. 1. Kwota dotacji na jednego ucznia w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Ruda Śląska.

2. Kwota dotacji na każdego ucznia w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której uczeń nie spełnia obowiązku szkolnego lub nauki, przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, który potwierdził na listach obecności uczestnictwo na zajęciach własnoręcznym podpisem, w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Miasta Ruda Śląska wydatków bieżących ponoszonych w szkole publicznej tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez Miasto Ruda Śląska, w przeliczeniu na jednego ucznia.

3. Kwotę dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola, nie spełniającego warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustala się w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Miasta Ruda Śląska wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o opłaty wnoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, w przeliczeniu na jednego ucznia.

4. Kwotę dotacji na jednego wychowanka niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, nie spełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustala się w wysokości równej 40 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska pomniejszonych o opłaty wnoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, w przeliczeniu na jednego ucznia.

5. Kwota dotacji na każdego ucznia niepełnosprawnego będącego wychowankiem niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje w wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Ruda Śląska.

6. Na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej oraz ośrodkach,
o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., a także
w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Ruda Śląska.

7. Niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe przysługuje dotacja na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający uzyskanie danej kwalifikacji, w wysokości kwoty równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Ruda Śląska, jeżeli organ prowadzący szkołę:

1) poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę słuchaczy kursu nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,

2) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową przez słuchacza kursu, w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

8. Dotacja, o której mowa w ust. 7 wypłacana jest jednorazowo w terminie 30 dni od złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia odpowiednio o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek organu prowadzącego szkołę.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 3. 1. Dotacja na niepubliczne przedszkola, niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, udzielana jest na wniosek organu prowadzącego, składany w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

2. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 przez organ prowadzący placówkę w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) nazwę i adres organu prowadzącego,

2) nazwę i adres szkoły/placówki,

3) dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,

4) typ i rodzaj szkoły/placówki,

5) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły/placówki, na który dotacja będzie przekazywana,

6) planowaną liczbę uczniów.

4. Do 10 dnia każdego miesiąca, organ prowadzący placówkę składa w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju placówki, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 4a.

4a. Do 10 dnia każdego miesiąca, organ prowadzący szkołę ponadgimnazjalną o uprawnieniach szkoły publicznej składa w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, oprócz informacji, o której mowa w ust. 4, informację uwzględniającą liczbę uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

4b. Informacja, o której mowa ust. 4a, dotycząca miesięcy lipiec i sierpień sporządzona jest
na podstawie faktycznego uczestnictwa uczniów w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu czerwcu.

4c. Dotacja przekazana w grudniu na uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlega zwrotowi do budżetu Miasta Ruda Śląska w trybie przewidzianym przez odrębne przepisy.

5. W przypadku przerwy wakacyjnej w niepublicznych przedszkolach dotacja udzielana jest na liczbę wychowanków wykazaną w informacji, o której mowa w ust. 4, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym trwała przerwa wakacyjna.

6. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły wskazany przez organ prowadzący placówkę oświatową we wniosku o udzielenie dotacji w 12 częściach w terminie do ostatniego każdego miesiąca, z tym, że część za grudzień jest przekazywana do dnia 15 grudnia, po złożeniu w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, informacji określonych w ust. 4 i 4a z zachowaniem wymaganego terminu.

6a. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego placówki organ prowadzący zobowiązany jest złożyć pisemne zawiadomienie o tym fakcie do Urzędu Miasta Ruda Śląska.

7. W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący placówkę nieprawidłowości w informacji, o której mowa w ust. 4 i 4a jest on zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu, korekty informacji.

8. Część dotacji przypadająca na dany miesiąc dla szkoły ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej wypłacona jest z uwzględnieniem informacji, o której mowa w ust. 4a, w taki sposób, iż pomniejszona jest o kwotę części dotacji wypłaconej w miesiącu poprzednim na uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz powiększona o kwotę należną na uczniów, którzy nie byli uczniami szkoły w pierwszym dniu poprzedniego miesiąca, lecz pomimo tego uczestniczyli w tym miesiącu w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

9. Dane zawarte w informacji, o której mowa w ust. 4 i 4a, organ prowadzący rejestruje w systemie elektronicznym służącym do naliczania dotacji, wskazanym przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Rozdział 4.
Tryb rozliczenia dotacji

§ 4. 1. Organ prowadzący placówkę składa w Urzędzie Miasta Ruda Śląska sporządzone rozliczenie wykorzystanej dotacji zawierające zestawienie wydatków poniesionych na potrzeby jednostki z uwzględnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków, oraz wykaz dokumentów,
na podstawie których rozliczenie zostało sporządzone do dnia:

1) 15 lipca - za okres styczeń-czerwiec

2) 15 stycznia roku następnego po roku, w którym udzielono dotacji - za okres lipiec-grudzień.

2. W przypadku likwidacji, w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, rozliczenie dotacji przekazanej w danym roku, sporządza się i składa w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w dniu likwidacji.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 - 2, organ prowadzący rejestruje w systemie elektronicznym służącym do rozliczania dotacji, wskazanym przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska.

4. Organ prowadzący ma prawo złożyć korektę rozliczenia w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

5. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę, zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji odpowiednio zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

6. W przypadku niewykorzystania dotacji w całości lub jej części, pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zwrot dotacji następuje w trybie określonym ustawą o finansach publicznych.

Rozdział 5.
Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

§ 5. 1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Ruda Śląska, zwani dalej "kontrolującymi", mogą dokonywać kontroli w placówkach, zwanych dalej "kontrolowanymi", obejmujących:

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 3,

2) sprawdzenie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi
w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie
do kontroli zawierające: imię i nazwisko kontrolującego, nazwę i adres kontrolowanej placówki oraz zakres kontroli.

3. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

4. Kontrolowany udostępnia dokumentację będącą przedmiotem kontroli w sposób uporządkowany, a także udziela informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolującego.

5. Kontrolujący mają prawo do sporządzania niezbędnych do kontroli uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach źródłowych.

§ 6. 1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje
na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

5. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.

6. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę
w protokole.

7. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 7. 1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.

2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ruda Śląska do określenia w drodze zarządzenia wzorów druków stanowiących:

1) wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa § 3 ust. 1-3,

2) miesięczną informację o rzeczywistej liczbie uczniów, o której mowa w § 3 ust. 4-4a,

3) rozliczenie wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe