Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 270/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz .U. z 2015r., poz.1515, poz.1045 i poz.1890), art.15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit.a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity : Dz.U. z 2014r. poz.849; z 2015r. poz.528, poz.699, poz.774, poz.1045, poz.1283, poz.1777 i poz. 1890)

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się opłatę targową na terenie miasta Sosnowca.

§ 2.

Określa się dzienną stawkę opłaty targowej należnej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości 300 zł.

§ 3.

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną za zgodą właściciela lub zarządcy terenu.

§ 4.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez Straż Miejską w Sosnowcu.

2. Opłata targowa płatna jest gotówką do rąk upoważnionego inkasenta, który na potwierdzenie przyjętej wpłaty wydaje pokwitowanie. Pokwitowaniem wniesionej opłaty targowej są dowody wpłaty - kwity z kwitariusza przychodowego (K-103) pobrane z Urzędu Miasta Sosnowca.

3. Inkasent wpłaca pobraną opłatę targową do kasy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub na rachunek Gminy Sosnowiec w terminie:

1) do dnia 20 każdego miesiąca kalendarzowego od opłat pobranych w pierwszej połowie miesiącu tj. w okresie od 1 do 15 dnia miesiąca włącznie,

2) do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego za okres drugiej połowy miesiąca poprzedniego.

4. Inkasent rozlicza się z pobranej i wpłaconej na rachunek Gminy opłaty targowej, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu


Katarzyna Kidawa - Kałka


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe