Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 21 grudnia 2015r.

zmieniająca Uchwałę nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta i gminy Toszek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm. ), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U z 2013 r. poz.1381 z późn.zm.), art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.465 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Toszka:

Rada Miejska w Toszku, uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r w sprawie określenia wzoru formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta i gminy Toszek, § 5 otrzymuje brzmienie: " § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2016r."

§ 2.

W załączniku nr 2 do Uchwały nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r. w tabeli D pkt D.2 ppkt 2 zwrot : '' 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem." otrzymuje nowe brzmienie: "2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem. "

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Toszek.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Krzysztof Klonek


załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21.12.2015 r.
Zalacznik1.pdf


załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21.12.2015 r.
Zalacznik2.pdf


załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21.12.2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/113/2015
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

W związku ze zmianami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolnym , ustawie o podatku leśnym, podjecie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe